Monday 24th of November 2014

keep it fresh logo
fresh menu left
เคล็ดวิชาก็คือมรรคมีองค์ 8 ให้ว่าด้วยเรื่องเดียวกันทั้ง 8 ข้อ ให้ทั้ง 8 ข้อสามัคคี +++ +++ กันจึงจะประสบผล จะแยกกันไม่ได้ ประชุมไม่พร้อมกันก็ไม่ได้(ไม่เช่นนั้น +++ +++ งานไม่เสร็จ)ต้องประชุมพร้อมกันด้วยเรื่องเดียวกันจึงจะสำเร็จผล จึงจะขอเริ่มว่า +++ +++ เป็นตัวอย่างให้สักข้อ เรื่องที่รบกวนใจมนุษย์มากที่สุดก็คือเรื่องเบียดเบียนกัน +++ +++ และกัน เอาเรื่องนี้ก็แล้วกัน +++ +++ +++ สัมมาทิฏฐิ ข้อที่ 1 เห็นชอบ เมื่อพูดเรื่องเบียดเบียนกัน คนก็ต้องเห็นก่อนว่า +++ +++ การเบียดเบียนกันนั้นไม่ดี มันนำมาซึ่งความแตกแยก ความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุด +++ +++ แถมยังเป็นการเริ่มวงจรพยาบาท การเบียดเบียนกันทำให้เกิดความขัดเคือง +++ +++ ผูกพยาบาท จองเวร(บางแห่งก็จองเมรุ รอไว้เลย) เมื่อเราเริ่มเห็นว่าการ +++ +++ เบียดเบียนกันไม่ดี เป็นเหตุแห่งทุกในภายภาคหน้า นั่นเท่ากับว่าเราเห็นถูกต้อง +++ +++ แล้ว เห็นไปตามทำนองคลองธรรมแล้ว(เรื่องอื่นคอยว่ากันตอนนี้พูดเรื่อง +++ +++ เบียดเบียนก่อน) เมื่อเห็นชอบ โทษของการเบียดเบียนก็ปรากฏขึ้นในใจเรา +++ +++ ทำให้เราเริ่มคิดชอบคือคิดออกจากการเบียดเบียน +++ +++ +++ สัมมาสังกัปปะข้อที่ 2 ดำริชอบ คิดชอบ คือคิดจะออกไปจากการเบียดเบียนคน +++ +++ อื่น คิดจะไม่เบียดเบียนคนอื่น นั่นเรียกว่าเราคิดถูกทางแล้วคิดชอบแล้ว ใครรับรู้ก็ +++ +++ สรรเสริญ แค่คิดก็เท่ากับตั้งเข็มทิศได้ถูกทางแล้วไม่หลงทางเด็ดขาด ตั้งแต่นี้ไป +++ +++ การคิดของเราทั้งหมดจะต้องไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต +++ +++ เหล่าอื่น เราจะใช้ชีวิตอย่างยุติธรรมไม่เบียดเบียนให้ใครเดือดร้อนมากเกินไปหรือ +++ +++ เบียดเบียนน้อยที่สุดจนมี่เบียดเบียนเลย เมื่อจะคิดทำอะไรต้องตรองดูก่อนว่าไป +++ +++ เบียดเบียนให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่า +++ +++ +++ สัมมาวาจาข้อที่ 3 การพูดจาชอบ เมื่อเห็นว่าการเบียดเบียนกันไม่ดี ข้อนี้จึงเป็น +++ +++ การระวังวาจาว่าจะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขา จะพูดอะไรต้องระวังก่อนว่า จะไป +++ +++ เบียดเบียนคนอื่นเขาหรือเปล่า เมื่อตั้งใจอยู่ตลอดว่าจะไม่พูดเบียดเบียนก็เป็น +++ +++ สัมมาวาจา นานไปก็เป็นที่รักของผู้คนเพราะไม่พูดเบียดเบียนให้ใครเดือดร้อน +++ +++ +++ +++ สัมมากันมันตะ ข้อที่ 4 การงานชอบ เมื่อเห็นว่าการเบียดเบียนกันไม่ดี ก็ต้องมา +++ +++ พิจารณาว่า การทำการงานของเราต้องเป็นไปเพื่อความยุติธรรม เบียดเบียนให้ผู้ +++ +++ อื่นเดือดร้อนน้อยที่สุดหรือไม่เบียดเบียนเลย ไม่ประกอบการงานที่เป็นเหตุให้คน +++ +++ อื่นเดือดร้อน อย่างขายยาพิษ ขายอาวุธ ขายของมึนเมา ฯลฯ +++ +++ +++ +++ สัมมาอาชีวะ นี้เป็นข้อที่ 5 การเลี้ยงชีวิตของเราจะต้องเป็นไปเพื่อความไม่เบียด +++ +++ เบียน จะกินจะอยู่ก็ให้รู้จักตริตรอง ประหยัดอดออม ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น +++ +++ ให้เดือดร้อน เลี่ยงได้ก็เลี่ยงการฆ่าสัตว์ เอาเนื้อหนังมาเป็นอาหาร การกินการอยู่ +++ +++ ของเรา ตั้งใจว่าจะให้ผู้อื่นเดือดร้อนน้อยที่สุดหรือไม่เดือดร้อนเลย นี้เรียกว่า +++ +++ เลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องเลี้ยงชีวิตโดยชอบ +++ +++ +++ สัมมาวายามะ ข้อที่ 6 ข้อนี้เป็นความเพียรชอบ หมายถึงให้เพียรระวัง กาย วาจา +++ +++ ใจ ของเราให้มาก ในการอยู่ร่วมกับคนอื่น ว่าเราจะเบียดเบียนให้น้อยที่สุดหรือไม่ +++ +++ เบียดเบียนเลย ระวัง อยู่ตลอดทุกลมหายใจเข้าออก ทั้งยืน เดิน นั่งนอน ประกอบ +++ +++ การงาน มีความเพียรระวังประกอบอยู่ทุกข้อทุกหมวดในเรื่องเดียวคือให้เพียรเพื่อ +++ +++ จะลด การเบียดเบียน ละการเบียดเบียน เลิกเบียดเบียน นี่เรียกว่าสัมมาวายามะ +++ +++ (ความเพียรข้ออื่นที่ควรกล่าวจะไม่กล่าวในที่นี้ เพราะเรากำลังทำเรื่องความไม่ +++ +++ เบียดเบียน) +++ +++ +++ +++ สัมมาสติ คือข้อที่ 7 แปลว่า ระลึกชอบ คือระลึกอยู่ในการไม่เบียดเบียน ให้ระลึก +++ +++ อยู่เสมอทุกลมหายใจเข้าออก(อานาปานสติ)ว่าทุกลมหายใจเข้าออกของเราไม่ +++ +++ เป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่น วันที่ล่วงไปเราอยู่ด้วยความไม่เบียดเบียน ปัจจุบันก็ +++ +++ กำลังตั้งใจไม่เบียดเบียนใคร กำลังทำอยู่ สุดท้าย อนาคตเราจะเป็นผู้ไม่เบียด +++ +++ เบียน เลิกเบียดเบียนอย่างสิ้นเชิง นี่เรียกว่า ระลึกชอบ การระลึกนี้เป็นสติ เป็นที่พึ่ง +++ +++ ให้เราได้ เมื่อเราระลึกได้ว่า ตั้งแต่เริ่มต้นประพฤติตามมรรค 8 มา(เรื่องความไม่ +++ +++ เบียดเบียน)เรายังไม่เคยพลั้งเผลอไปเบียดเบียนใคร จิตใจก็เข้มแข้งมั่นคง +++ +++ มีกำลังใจในการประพฤติต่อไป +++ +++ +++ +++ สัมมาสมาธิ ข้อที่ 8 ตั้งมั่นชอบ เมื่อคนเราระลึกได้ว่าตนเองอยู่ในความไม่ +++ +++ เบียดเบียน นานไปจิตใจก็เข้มแข็ง ตั้งมั่นอยู่ในความไม่เบียดเบียนมากขึ้น ๆ +++ +++ เพราะระลึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก จะคิด จะพูด จะทำ ก็เป็นไปโดยไม่ +++ +++ เบียดเบียนผู้อื่น ยิ่งนานวันก็ยิ่งมีกำลังจิตมากขึ้น จิตก็มั่งคงขึ้นจนถึงขั้น +++ +++ ระดับสมาธิสูง(อัปปณาสมาธิ )ในชีวิตประจำวันได้เลย (บางคนมากจนถึงจนถึง +++ +++ ขั้นระดับฌานสมาบัติ)ท ไม่ต้องนั่งสมาธิก็สามารถเข้าฌานสมาบัติได้ (ผมเห็นมา +++ +++ แล้ว ท้าพิสูจน์เลยครับ) จนจิตมีอำนาจมากสามารถหลุดพ้นจากการเบียดเบียน +++ +++ ทุกด้านโดยสิ้นเชิง นี่เรียกว่าอำนาจของมรรคมีองค์ 8 ที่ประชุมลงพร้อมกัน +++ +++ ยิ่งทำมากยิ่งเข้มข้นมากจิตก้มีกำลังมาก สามารถเพิ่มการประพฤติธรรมข้ออื่น ๆ +++ +++ เข้ามาในชีวิตได้อีกหลาย ๆ ข้อ ฯลฯ ในระดับธรรมดาก็สามารถเอ่ยอ้างเป็นสัจจะ +++ +++ วาจาต่อฟ้าดินได้(โดยไม่หลอกตัวเอง) +++ +++ +++ “ตั้งแต่ข้าพเจ้าตั้งใจประพฤติธรรม เรื่องความไม่เบียดเบียน ข้าพเจ้ายังไม่เคย +++ +++ พลาดพลั้งเลย ความตั้งใจของข้าพเจ้ายังคงอยู่เสมอในชีวิต การประพฤติก็มี +++ +++ พร้อม ด้วยสัจจะวาจานี้...(อธิษฐานด้วยตัวเอง รับรองว่าขลังต์ครับ ไม่ต้องพึ่ง +++ +++ เทพเจ้าที่ไหน ตัวเรากับพระธรรมนี่แหละ ขลังต์ที่สุดแล้ว ทำได้แค่ไหนขลังต์แค่ +++ +++ นั้น) +++ +++ สามารถเอาพระธรรมที่เราประพฤตินี่แหละเป็นพี่พึ่งได้ คนมีธัมมะในใจจน +++ +++ ครบองค์ 8 นั้นมีดีในตัวเองทุกรายครับ มิต้องพึ่งพาอ้อนวอนเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหน +++ +++ ให้เหนื่อยใจ +++ +++ +++ (เชื่อไม่เชื่อท้าพิสูจน์ ให้ลองประพฤติธรรมด้วยตัวเองครับ) พระสงฆ์ +++ +++ ที่อยู่ในศีลในธรรมจึงมีความเข้มขลังต์ในตัวเองทุกราย เพราะอำนาจของพระ +++ +++ ธรรมที่ท่านประพฤติกันนั้นมีมาก นี่แหละครับ ธรรมดาพระต้องทำได้มากกว่าญาติ +++ +++ โยมอยู่แล้ว เพราะการออกบวชเป็นอุบายเว้นจากการเบียดเบียนกัน โดยตรง แต่ +++ +++ ชาวบ้านผู้ครองเรือนก็สามารถทำได้ครับ ตัวอย่างก็มีอย่างนางวิสาขา หรือธิดา +++ +++ ของช่างทอผ้าเป็นต้น +++
fresh menu right

เฝ้าระวังโรคประจำเดือน

Login Form

LINK

ผู้มาเยี่ยมชม

วันนี้6
เมื่อวาน9
สัปดาห์6
เดือน169
ทั้งหมดที่เข้ามา1733

 
มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data
  • http://www.thaisarn.com/rssnews/healthy.xml
  • Error loading feed data
  • http://www.thaisarn.com/rssnews/business.xml
  • Error loading feed data
  • http://www.thaisarn.com/rssnews/sports.xml
  • Error loading feed data
  • http://www.thaisarn.com/rssnews/entertainment.xml

เวลา

ข่าวสุขภาพ

ปฏิทิน

S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

ข่าวธุรกิจ

ข่าวกีฬา

ข่าวบันเทิง


 

Powered by Joomla!. Design by: download skin for joomla  Valid XHTML and CSS.